Splošni pogoji v zvezi z uporabo sintezitatorja slovenskega jezika - Govornik

med uporabnikom programskega paketa Govornik (v nadaljevanju: uporabnik) in avtorjem (v nadaljevanju: proizvajalec).

I. Razlage pojmov

1. člen

Programski paket: Govornik

Zvočna datoteka: zvočna datoteka, izdelana s sintetizatorjem Govornik ali s spletno stranjo.

Končni uporabnik: fizična oseba, ki na napravi za osebno rabo uporablja programski paket.

Naprava: računalnik, telefon, tablica in vsaka druga naprava končnih uporabnikov za osebno rabo, na katero se lahko namesti programski paket ali pa se na njej programski paket uporablja preko spleta.

II. Veljavnost splošnih pogojev

2. člen

Ti splošni pogoji začnejo veljati, takoj ko uporabnik izvede svojo prvo sintezo. Prenehajo pa veljati po končani uporabi predvajanega posneteka ali zvočne datoteke. Prav tako se uporabnik strinja s pravnim obvestilom.

III. Pravice in obveznosti uporabnika

3. člen

Avtor dovoljuje uporabniku uporabljati programski paket in zvočne datoteke v skladu z veljavnimi predpisi s področja varovanja avtorskih in sorodnih pravic in mednarodnimi akti s tega področja. Dovoljenje velja izključno za programski paket in zvočne datoteke.

4. člen

S sprejemom teh splošnih pogojev uporabnik pridobi le pravico do uporabe programskega paketa in zvočnih datotek.

5. člen

Nameščanje programa je dovoljeno na vse računalnike, če lastnik poda dovoljenje. Če se program namešča na strežniške sisteme, za več uporabnikov hkrati, me kontakirajte, saj imam za takšne stvari poseben program: Govornik service.

6. člen

Raba programa je dovoljena za fizične in pravne osebe, vendar prosim, da se pravne osebe najprej posvetujejo z mano o uporabi programa. (Glej 5. člen).

7. člen

Če uporabnik zvočno datoteko vključi v programe, izdelke, storitve, spletne strani … se to šteje za komercialno rabo.

V komercialno rabo spadajo tudi distribucija, trženje, prodaja in javno predvajanje zvočnih datotek.

Vse to je dovoljeno z željo, da uporabnik pove, od kod ta posnetek prihaja.

8. člen

Brez avtorjevega pisnega dovoljenja uporabnik ne sme:

  1. nepooblaščeno spreminjati ali dopolnjevati programskega paketa in njegovih delov (razen dodajanja novih kratic in razlage simbolov),
  2. izbrisati ali kako drugače odstraniti oznak avtorja iz programskega paketa ali spremne dokumentacije.

IV. Pravice in obveznosti avtorja

9. člen

Za programski paket proizvajalec jamči delovanje v skladu z opisi, podanimi v avtorjevi dokumentaciji.

Avtor si bo prizadeval nuditi uporabniku pomoč pri uporabi programskega paketa v obsegu, ki je običajen za prodajo programske opreme na slovenskem trgu.

V času delovanja se bo avtor trudil odpraviti morebitne programske napake, zaradi katerih bi bil programski paket za uporabnika neuporaben.

Uporabnik soglaša, da je seznanjen s funkcionalnostjo in načinom delovanja programskega paketa.

10. člen

Avtor ne odgovarja za kakršno koli posredno ali neposredno materialno ali nematerialno škodo ali morebitno izgubo dohodka, ki bi nastala zaradi uporabe programskega paketa. Uporabnik se strinja, da programski paket uporablja na lastno odgovornost.

11. člen

Vse pravice, ki niso posebej določene, si pridržuje avtor.

V. Obdobje delovanja

12. člen

Obdobje delovanja programskega paketa ni določeno. Uporabnik ga lahko uporablja kolikor dolgo želi oz. toliko dolgo, kot je podprt s strani avtorja.

VI. Končne določbe

13. člen

Določila teh splošnih pogojev veljajo v primeru, če niso v nasprotju z vsebino kakršnih koli drugih pisnih dogovorov med avtorjem in uporabnikom.

14. člen

Avtor lahko spremeni splošne pogoje. O vsaki spremembi splošnih pogojev mora avtor obvestiti uporabnike z objavo teh sprememb na svoji spletni strani.

15. člen

Ti splošni pogoji veljajo od 1. maja 2020 dalje.